top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním jsou zcela dobrovolné. Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem, se kterým jste souhlasili.
Pokud se však rozhodnete nám svá data neposkytnout a nebudete souhlasit s jejich zpracováním, bohužel vám nebudeme moci zaručit přístup a nákup produktů.
Mějte prosím na paměti, že máte právo kdykoli aktualizovat nebo zcela vymazat své osobní údaje. Můžete to udělat sami nebo s naší pomocí, kterou vám rádi poskytneme.

Ujišťujeme vás, že naše společnost dodržuje přísné zásady zabezpečení osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a my se snažíme, aby tato úroveň byla každým rokem vyšší a vyšší. Věříme, že přečtením našich zásad ochrany osobních údajů se budete cítit bezpečně a budete si užívat Raskal's Store

 

Obecná ustanovení
Tento dokument tvoří Zásady ochrany osobních údajů, které upřesňují zásady fungování Internetového obchodu a zásady týkající se zpracování osobních údajů.

Aby byla zajištěna integrita a důvěrnost údajů, správce zavedl postupy umožňující přístup k údajům pouze oprávněným osobám a pouze v rozsahu
v rozsahu nezbytném pro úkoly, které plní. Správce organizačním a technickým řešením zajišťuje, že veškeré operace s osobními údaji jsou evidovány a prováděny pouze oprávněnými osobami.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také jako GDPR.

 

Správcem osobních údajů je Raskal's Store.


Správcem osobních údajů na Raskal's Store (dále jen „Správce“), tedy odpovědným za zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, je Monika Grzesiak, podnikající pod jménem Monika Grzesiak, zapsaná v Centrálním registru a informacích .
o podnikatelské činnosti vedené ministrem hospodářství, adresa místa podnikání (adresa pro doručování): ul. Nad Kiczej 26, 89-500 Tuchola, NIP: 6661872817, REGON: 341281029

Správce údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese: grzesiakomonika@gmail.com  nebo písemně na adresu: Monika Grzesiak ul. Nad Kicza 26, 89-500 Tuchola.

 

 

3 Účely a právní základ zpracování osobních údajů


Registrace účtu v internetovém obchodě

Z důvodu registrace Účtu v E-shopu poskytuje Zákazník osobní údaje umožňující registraci Účtu, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, v případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, jméno podnikatel (název firmy) a daňové identifikační číslo NIP. Tyto údaje mohou být zpracovány
pro následující účely:

vedení účtu v internetovém obchodě, který vám umožňuje zadávat objednávky, aniž byste museli vyplňovat objednávkový formulář, který je k dispozici při každém zadávání objednávek, prohlížet si historii nákupů a používat další dostupné funkce
v internetovém obchodě. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR, tedy nutnost plnění smlouvy v souvislosti s registrací Účtu
v internetovém obchodě,

při uplatňování nároků nebo obraně proti nárokům, což představuje oprávněný zájem Správce, právním základem je čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR.

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro registraci účtu
v internetovém obchodě.

 

Uzavření a uzavření kupní smlouvy
Zákazník v průběhu procesu objednávky poskytuje osobní údaje umožňující uzavření smlouvy
a uzavření kupní smlouvy, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, korespondenční adresu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a v případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, jméno Podnikatele (název firmy) a daňové identifikační číslo (NIP). Tyto údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

plnění uzavřené kupní smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR, tedy nutnost plnění kupní smlouvy,

vystavování a uchovávání faktur a účetních dokladů. Právním základem je umění. 6 sekce 1 písmeno c GDPR, tedy nutnost splnit zákonnou povinnost uloženou správci údajů,

vymáhání nároků nebo obrana proti nárokům, což představuje oprávněný zájem Správce, je právním základem
umění. 6 sekce 1 písmeno f GDPR.

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zadání objednávky v Internetovém obchodě.

 

Používání webových stránek internetového obchodu 

a zajištění jeho správného fungování
Správce údajů zajišťuje řádné fungování Internetového obchodu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
umění. 6 sekce 1 písmeno f GDPR, tedy oprávněný zájem správce údajů spočívající v provozování a údržbě webových stránek internetového obchodu. Poskytnutí údajů při používání webových stránek internetového obchodu je dobrovolné, pokud však zákazník údaje neposkytne, nebude možné využívat služby dostupné na webových stránkách obchodu.

 

Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, zejména:

osobní údaje zpracovávané z důvodu potřeby plnění smlouvy nebo přijetí opatření na žádost - po dobu jednání předcházející uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby ve vztahu k údajům uvedeným v žádosti o cenovou nabídku nebo po dobu trvání smlouvy realizace, jakož i po dobu promlčení nároků v souladu s
se zákonnými ustanoveními,

osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu Správce - do doby uplatnění účinné námitky dle čl. 21 GDPR,

osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním zákonných povinností Správce - po dobu vyžadovanou zákonem, včetně daňových a účetních zákonů,

osobní údaje zpracovávané v souvislosti s určením, šetřením nebo obranou proti nárokům - do uplynutí promlčecí doby.

 

Příjemci dat
Správce nesdílí osobní údaje zákazníků s jinými subjekty, s výjimkou:

společnosti provádějící zásilky jménem Správce,

banky, pokud je nutné provést vypořádání,

subjekty provádějící platby elektronickými nebo platebními kartami,

pověřené státní orgány, zejména policie, státní zastupitelství, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
a spotřebitelé.

Osobní údaje Zákazníků mohou být dále zpřístupněny subjektům zpracovávajícím jménem a jménem Správce, a to na základě uzavřené smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, za účelem poskytování služeb Správci uvedených ve smlouvě, jako jsou IT služby a hostingové služby.

 

Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má právo:

přístup – což znamená, že má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou její osobní údaje zpracovávány (článek 15 GDPR),

obdržet kopii údajů – získat kopii subjektu údajů, které jsou předmětem zpracování (čl. 15 odst. 3 GDPR),

na opravu – požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají, nebo doplnění neúplných údajů (článek 16 GDPR),

výmaz údajů - požadovat výmaz osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování (článek 17 GDPR),

o omezení zpracování – žádost o omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), když:

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů - na dobu umožňující správci přesnost údajů ověřit,

zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti jejich výmazu a požaduje omezení jejich použití,

správce již tyto údaje nepotřebuje, ale potřebuje je subjekt údajů ke stanovení, uplatňování nebo obhajobě nároků,

subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování - do doby, než bude zjištěno, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody pro námitku subjektu údajů.

předat údaje - získat osobní údaje, které se jí týkají, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, které poskytl správci, a požadovat předání těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním obsažené a jsou-li údaje zpracovávány automatizovaným způsobem. Správce v takovém případě zašle osobní údaje Zákazníka
ve formě souboru ve formátu csv, což je běžně používaný strojově čitelný formát, který umožňuje zaslat přijaté údaje jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR),

vznést námitku - vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro oprávněné účely správce,
z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování (článek 21 GDPR),

souhlas kdykoli a bez udání důvodu odvolat
pokud dotčená osoba souhlasila se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na dodržování
s právem na zpracování na základě souhlasu vyjádřeného před jeho odvoláním.

Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat Správce

bottom of page