top of page

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli Ci zagwarantować dostępu i zakupu produktów.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć z korzystania ze Sklepu Raskal's

 

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 • W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie,
  w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

Administratorem danych osobowych Sklep Raskal's.

 

Administratorem danych osobowych Sklep Raskal's  (dalej "Administrator"), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest Monika Grzesiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Monika Grzesiak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Nad Kiczą 26, 89-500 Tuchola, NIP: 6661872817, REGON: 341281029

 • Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: grzesiakomonika@gmail.com  lub pisemnie na adres: Monika Grzesiak ul. Nad Kiczą 26, 89-500 Tuchola.

 

 

3 Cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Rejestracja konta w sklepie internetowym

Z uwagi na rejestrację Konta w Sklepie internetowym, Klient podaje dane osobowe umożliwiające rejestrację Konta, w szczególności jest to imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami jeszcze nazwę Przedsiębiorcy (nazwa firmy), oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Dane te mogą być przetwarzane
w następujących celach:

 • prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, co pozwala na składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia dostępnego podczas składania zamówień, przeglądanie historii zakupów, oraz korzystania z innych funkcjonalności dostępnych
  w Sklepie internetowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy w związku z rejestracją Konta
  w Sklepie internetowym,

 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji Konta
w Sklepie internetowym.

 

Zawieranie i wykonanie umowy sprzedaży

Podczas procesu składania zamówienia, Klient podaje dane osobowe umożliwiające zawarcie jak
i wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności jest to imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, numer rachunku bankowego a w przypadku Klientów niebędących konsumentami nazwę Przedsiębiorcy (nazwa firmy), oraz numer NIP. Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania zawartej umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy sprzedaży,

 • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,

 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawa prawna to
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym.

 

Korzystanie ze strony sklepu internetowego i zapewnienie jej właściwego działania

Administrator danych zapewnia prawidłowe działanie Sklepu internetowego. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych polegający na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu internetowego. Podanie danych podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego jest dobrowolne, jeśli jednak Klient nie poda danych, korzystanie z usług dostępnych na stronie Sklepu będzie niemożliwe.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie
  z przepisami prawa,

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO,

 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego,

 • dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia.

 

 Odbiorcy danych

 • Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

 • firm realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,

 • banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 • podmiotów obsługujących płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

 • upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów.

 • Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi informatyczne, usługa hostingu.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • dostępu – co oznacza, iż ma prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe (art. 15 RODO),

 • do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust. 3 RODO),

 • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

 • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

 • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,

 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta
  w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO),

 • do wniesienia sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora,
  z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),

 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny
  w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 • W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych
  i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: grzesiakmonika@gmail.com lub na adres Monika Grzesiak, 89-500 Tuchola ul. Nad Kiczą 26.

 • Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek
  w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek
  o udzielenie dodatkowych informacji.

 • Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania.
  W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych
  w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu Raskal's.

W ramach sklep-appenzeller.com.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy sklep-appenzeller.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklep Raskal's. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Logi serwera System informatyczny, z którego korzysta Sklep Raskal's automatycznie gromadzi
w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Sklep Raskal's

l. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów,
IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Sklep Raskal's i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji sklep-appenzeller.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Sklep Raskal's wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Sklepowi Raskal's rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklepu Raskal's do Twoich potrzeb.

Sklep Raskal's wykorzystuje cookies do:- zapamiętania zalogowania- zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania serwisu- tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania serwisu.

Uwaga: Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz
w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Sklep -Raskal's nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep-appenzeller.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Google Analytics (cookies) Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep Raskal's źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta
z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem
i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Uwaga: Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz
w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu Raskal's

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin sklep-appenzeller.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Google AdWords/AdSense (cookies)Google AdWords/AdSense wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez sklep-sppenzeler.com.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej
z wykorzystaniem sieci AdWords/AdSense. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies
i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych
z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Uwaga: Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz
w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu Raskal's

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin Sklepu Raskal's chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz
w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

Zmiana polityki bezpieczeństwa Sklepuu Raskal's

Sklep Raskal's zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu Raskal's lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

bottom of page